ប្រទេស​កម្ពុជា​មិនដែល​កើន​មាននូវ​ជម្លោះសាសនា ខុសពី​បណ្តា​ប្រទេស​នានា​មួយចំនួន​ – CEN