មិនធម្មតា​ទេ​! Covid-19 ពុំ​ត្រឹម​វាយប្រហារ​មនុស្ស​ទេ សូម្បី​ពពួកសត្វ​ស្វា​ក្នុង​តំបន់​ទេសចរណ៍ ក៏​កំពុង​ដាច់​អាហារ​ដែរ ព្រោះតែ​… – CEN