ទីបំផុត​! ក្រុមហ៊ុន​ទូរទស្សន៍​ថៃ ចេញ​លិខិត​សុំទោស​ហើយ ក្រោយ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ការយក​ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍​ប្រើ​ក្នុង​ភាពយន្ត​ខ្លួន​ – CEN