បញ្ចូល​ខ្យល់​​ខ្លាំ​​ង​​​ហួ​​ល​​កំ​ណត់ ផ្ទុះ​​ធុង​ ​បណ្តាល​ឲ្យ​ត្រូវ​បុ​រ​ស​ម្នាក់ ​ដា​ច់​​ជើង​ម្ខាង​ – CEN