អ្នក​ជំងឺ​កូរ៉ូ​ណាជា​ង ៤៤.០០០នាក់នៅចិ​ន​ បានសះស្បើ​យ​ និងចេញពី​ម​ន្ទីរ​ពេ​ទ្យ – CEN