បុគ្គលិក Amazon ២នាក់នៅអ៊ីតា​លី​ ឆ្លងវី​រុស​កូ​រ៉ូ​ណា – CEN