មន្ទីរ​មុខងារសាធារណៈ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្សព្វផ្សាយ​លិខិតបទដ្ឋាន​ផ្សេងៗ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​មន្ត្រី​ – CEN