ទម្លាប់គេងទាំ​ង​នេះ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុ​ខ​ភាព​ខ្លាំង​ណា​ស់​ – CEN