ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នឹងធ្វើ​ការចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ធ្វើ​អធិការកិច្ច​សំណង់​នៅតាម​បណ្តា​ការដ្ឋាន​ – CEN