វិធានការ​ចាំបាច់ ៧​ចំណុច ដើម្បី​គាំទ្រ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ក្នុងដំណាក់កាល​វិបត្តិ Covid-19 ដល់​ប្រតិបត្តិ​ករ និង​ម​គ្គុ​ទ្ទេស​ក៏​ទេសចរណ៍​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN