ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ បានទទួល​ការលើកលែង​បង់ពន្ធ ៤​ខែ តែ​ត្រូវដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ជាធម្មតា ដោយ​រដ្ឋ​ទទួលបន្ទុក​បង់​ជំនួស​ – CEN