ម៉ើម​យិន​ស៊ិន​ត្រាំ​ស្រា បែរ​ជា​ទៅ​… ចេញ​ផ្កា​ – CEN