មិនដឹងរសជាតិ និង​វីតាមីន​ប៉ុណ្ណា? ​អាហារ​ជីងចក់​អាំង ឬ ចៀន​ កំពុង​ពេញនិយមខ្លាំង​នៅ​វៀតណាម – CEN