រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន វិធានការ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​​ជុំវិញ​ការលើកកម្ពស់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាតិ ក្នុងដំណាក់កាល​កើតមាន​វិបត្តិ​ជំងឺ Covid-19 – CEN