ទប់ស្កាត់​ការយក​ស្នាដៃ វប្បធម៌​ចាស់ៗ​យកមក​ក្លែងបន្លំ ជាមួយនឹង​ការបញ្ចូល​រូប​ភាពមិន​សមរម្យ ដោយ​ពុំមាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN