រួមគ្នា​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​បាន​ទាន់ពេលវេលា​នូវ​សកម្មភាព​រឺ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ – CEN