អង្គ​ការ​ WWF អំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ ការជួញដូរ និង​បរិភោគ​សាច់​សត្វ​ព្រៃ ខណៈមានការ​ផ្ទុះ​ឡើង​ និងការ​ឆ្លង​រាល​ដាល​នៃ​វីរុស កូវីដ-១៩ – CEN