​ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើការកែស​ម្រួល​ឡើ​ង​វិញ នូវរចនាសម្ព័ន្ធ​ មិនត្រូវឱ្យមាន​កា​រ រឤក់រ​អួល​ដ​ល់​ដំណើ​រការ​ផ្តល់​​​សេ​វា​សុ​​​ខ​ភាព – CEN