នគរបាល បង្ហាញ​រូបថត​ជនល្មើស​ជិត​២០​នាក់ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ មាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ និង​សហការ​ជាមួយ​នគរបាល​ជានិច្ច​ – CEN