លោក វិ​ល្លាម ប្រកាស​គាំទ្រ​ចំណាត់ការ រដ្ឋាភិបាល ចំពោះ​ការកាត់បន្ថយ​ចំណាយ​រដ្ឋ​ – CEN