២​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជា នាំចេញ​អង្ករ​សរុប​ចំនួន​១៣៦៥០០​តោន​, ទៅ​ចិន ៣៦១០០​តោន​ – CEN