ទំព័រ Facebook អ្នកនាំពាក្យ គ​.​ជ​.​ប ត្រូវ​ជនអនាមិក Hack ដំណើរ​ឡើងវិញ​ហើយ – CEN