ក្រ​សួង​ព័ត៌​មាន​ចេញ​សេច​ក្តី​ព្រ​មាន K01 ជា​លើក​ទី​១ – CEN