បញ្ហា​ទាំងនេះ វា​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ខួរក្បាល​របស់​អ្នកខ្លាំង​ណាស់​ – CEN