លោក​វិ​ល្លាម លើកឡើង​ករណី​ផ្ទះ តារាចម្រៀង ក្រោយ​ពលរដ្ឋ​តវ៉ា​ – CEN