វេទិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល​-​ផ្នែក​ឯកជន ដើម្បី​បន្ត​ពិនិត្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​វិស័យ​ឯកជន នៃ​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដ​ង្ហើ​ធ្ងន់ធ្ងរ កូ​វីដ ១៩ និង​EBA – CEN