បន្ទាប់​ពី​ហា​វ៉ៃ ដល់​វេន​ទូរទស្សន៍​ជប៉ុន ផ្សាយ​ច្រឡំ​ព័ត៌មាន​ប្រកាសអាសន្ន​អំពី​កាំជ្រួច​ – CEN