ទើប​ចេញពី​ពន្ធនាគារ​ថ្មីៗ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ម្តងទៀត ករណី​ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​ក្នុង​គ្រួសារ​ – CEN