ទោះបី​បាត់បង់ EBA ២០% បញ្ហា​ទីផ្សារ គឺ​នៅ​ដដែល​ – CEN