លោក​កឹម សុខា គាំទ្រ​កម្ពុជា ផ្តល់​អាទិភាព ដើម្បី​រួមគ្នា ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ Covid-19 – CEN