ចិន ចង់​បង្កើតឲ្យមាន​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ ដល់​កម្ពុជា​ ​ – CEN