ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ ដល់​នារី​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទូទាំង​ពិភពលោក Vietjet ផ្តល់​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ ៨៣% លើ​រាល់​ថ្លៃ​សំបុត្រ​ហោះហើរ​ទាំងអស់​ – CEN