លោក​ស្រី ខៃ ណា​រិន បំភ្លឺ​ការ​ពិត ករណី​​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ ដែល​ទូរទ​ស្សន៍ Online ស្លឹក​រិត ផ្សាយ​ខុស​ពី​ការ​ពិត – CEN