មហាជន​ស្វាគមន៍​ក្រុម​ទម្លាក់យោង​ឡើង​ប៉ោង​មុខ​ – CEN