គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ១៧ លើក ស្លាប់ ៨ នាក់ របួស ២១នាក់ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៦ មីនា – CEN