ផ្ទុះ​ទៀត​ហើយ! មនុ​ស្ស ២១ ​នាក់​ លើក​ប៉ាល់​ទេស​ចរណ៍​ដែល​ចូល​ចត​នៅ​អា​មេរិច មាន​ផ្ទុក​វី​រុស​កូ​រ៉ូ​ណា – CEN