កូននាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ បើមានគេបបួល​​ទៅ​ធ្វើរដ្ឋ​ប្រ​ហារ ឬដុតកម្ទេចប្រទេស​យើង សូម​កុំចូលរួម – CEN