ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង​ខេ​ត្តសៀមរាប មានការព្រួយបារម្ភ​យ៉ា​ង​ច្រើន បន្ទាប់ពីបានតាមដា​ន​ក្នុ​ង​​បណ្តាញ​សង្គ​ម FB ជន​​ជា​​តិជ​​ប៉ុនមានស្ថានវិជ្ជ​មាន​ – CEN