ចូលរួមអប់រំ ផ្សព្វ​ផ្សាយ ពីសុខភាពអ​នាម័យ និងវិធីការពារទប់ស្កាត់ជំ​ងឺ​ឆ្ល​ង Covid-19 ​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតា​ម​ស​ហ​គម – CEN