ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកការសិក្សាជាបណ្តោះអាសន្ន នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅខេត្តសៀមរាប – CEN