រឿងរ៉ាវ​ស្ត្រី​បីនាក់ នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ ជាមួយ​កូនតូច​ – CEN