បើក​កិច្ចប្រជុំ​បន្ទាន់ ជាមួយ​មន្ត្រី​ជំនាញ និង​វិស័យ​ឯកជន ទប់​ទល់នឹង​វិបត្តិ​នានា បណ្តាលមកពី​ជំងឺ COVID-19 – CEN