អគ្គលេខាធិការ NOCC៖«​ទិវា​រត់ប្រណាំង​ស្ត្រី​៨​មីនា​ដំណើរការ​ដោយ​ជោគជ័យ​» – CEN