សមាជិក៣នាក់ ជាក្រុម​គ្រួ​សារ​របស់​​​បុ​​រ​ស​កើតជំងឺកូរ៉ូណា លទ្ធផលធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថា​ ​គ្មានជំងឺ Covid-19 ​ – CEN