អរគុណមិត្តចិន ដែលបានបញ្ជូននា​វា​ដឹក​វត្ថុ​ធា​តុ​ដើម មកក​ម្ពុជា ទាន់ពេលវេលាត្រូវការចាំបា​ច់​ – CEN