បើអនុវ​ត្ត​ទម្លាប់ ៣យ៉ាងនេះបាន អ្ន​កនឹងនៅតែស្អាត​ ​និងក្មេងជា​​និច្ច – CEN