ម៉ាស គឺចែកឱ្យ​ទៅតំ​បន់​មានជំ​ងឺ សម្រាប់​ការពារ​ខ្លួ​​ន​ពី​ជំងឺ , រដ្ឋបាលរា​ជធានី នឹងមានវិធា​ន​ការ ចំពោះអ្នកណាដែលផ្សា​យ​ព័ត៌​មា​នមិ​​នពិ​ត – CEN