ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​សម័យនេះ មិនសូវមាន​ពេល​ដើរលេង សប្បាយ ហ៊ឺហារ​នា​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍ ដូច​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​សម័យមុន​ – CEN