អំពាវនាវ​ចំពោះ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ ជួយ​ដល់​កម្មករនិយោជិត​​ទទួលរង​នូវ​ការ​ព្យួរ​ការងារ​រយៈពេល​ខ្លី​ឬ​អត់​បង់​ការងារ ពាក់ព័ន្ធ​ការបង់​រំលស់​ផ្ទះ​ – CEN