កូ​វីដ ១៩ ក៏​អាចអោយ​មនុស្ស​ជាប់គុក​បានដែរ ,​សមត្ថកិច្ច​ស្រាវជ្រាវ​ចាប់​ជន​បំពុលសង្គម​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN